Rapport/PM SAA Västerås

Tid; 2015-08-26

Plats; SAA Västerås

Deltagare;  Kim Mortensen, Per Nilsson, Gustav Gerdes, Pär Ljungdal, Hans Johansson (SAA, Scandinavian Aviation  Acedemy) ) Mats Berntsson Blinken, Blue Sky Peter Degerfeldt, Avit System Henrik Bresäter, Anders Wikman HAWK TURBINE, Frederik Bruhn (MDH), Marcus Lindblom  mfl.

Workshopen började  12.00 med en utställning av några företag med välkomstfika och allmänt snack och umgänge samt en visning av flygning med RPAS inne i SAA:s hangar. Gustav , Per  och Pär förevisade sina RPAS med bravur. Hela workshopen filmades också av en dokumentarfilms grupp som arbetar med en film som handlar om robotteknik och UAV system. Anders Wikman presenterade Hawk Turbines och dess användning i olika RPAS som drivs med små jetmotorer.

Därefter följde  en presentation av de olika företagen som kommit, bla:

MDH, (Mälardalens högskola) som startar en ny utbildningslinje i avionik och rymdteknologi 2015. Blue sky informerade om sina möjligheter till avancerat 5-leds gimbaler för tunga kamereror. Metria om mättekniken, Avit om sina specialgoogles för datapresentation, Blinken om sina 3D mätRPAS som också visades i hangaren.

SAA;s Marcus presenterade deras möjligheter att göra RPAS utbildning och  de krav som ställs från YH och myndigheterna. Hans Johansson presenterade en del tankar kring utbildningen där den föreslås bli cirka 20 veckor och leda bland annat till kompetens för  Klass 3.  Hans gav också en ide hur man kan informera allmänheten som tex köper mindre hobbydrönare i  form av ett utkast och samarbete med olika berörda myndigheter och organisationer.

Avslutningsvis var det en frågestund där UAS Sweden redogjorde för en del frågeställningar däribland kameraövervakningslagen och hanterande av denna hos tex länstyrelser. Det frågades också på tex  batteritider och hur länge en RPAS kan flyga och vilket segment som är mest intressant i Sverige då med tanke på utnyttjandet och de nya möjligheterna för tex skogs och jordbruk.

Tanken är att jobba vidare med SAA och att vi bland annat ingår i en referensgrupp /branschgrupp för  MDH och på inbjudan av Frederik Bruhn. Styrelsen tar ställning till detta och kommer att  ge svar när den kommer med ett LOI.

Kim Mortensen

Ordf/UAS SWEDEN

 

Rapport Besök Riksdagsman Erik Ottosson (M)

Rapport/PM  Erik Ottson (M)  Stockholm

Tid;  2015-08-25   10.30

Plats; Regeringsgatan 1, Stockholm

Deltagare;  Erik Ottosson (M) riksdagsman , Nils Henckel, Gustav Gerdes, Kim Mortensen.

Mötet började med fika som intogs i sammanträdesrummet ( gamla tidningsrummet).

Kim Mortensen presenterade  UAS Sweden och vår verksamhet och introducerade Nils och Gustav.

Gustav redogjorde lite hur han arbetade och vad som stod på hans agenda och lite information om Bromma. Nils presenterade sig i egenskap av vår förbundsjurist och de pågående rättsprocesserna i bla kammarrätterna och de överklagande som gjorts.

Erik Ottosson presenterade sig och sin sekreterare och problematiken kring bland annat CTR och vi diskuterade de regler som gäller i Stockholms CTR samt några av de incidenter som gällt luftrumsintrång i Bromma samt Arlanda CTR. Det ansågs att det är orimligt med ett så stort område som är stängt ända ned till marken där det i princip flygs ”modellflyg” kring Stockholm på flera ställen i CTR utan problem.

Därefter följde en diskussion om luftfartslagen och dess tillämpning på RPAS och hur gemene man ser på integriteten kontra rätten att fotografera.  Vi blev eniga om att nuvarande lagstiftning inte hängt med och att tekniken i vissa fall sprungit ifrån lagstiftarna!

UAS Swedens tankar kring fem olika  punkter delgavs av Kim  och de kan sammanfattas enligt följande;

  1. Förbättra gemene mans uppfattning om ”drönare” och få en mera positiv attityd.
  2. Lösa problemen med CTR och luftrumsintrång med små RPAS ”drönare” på låg höjd.
  3. Föreslå en  ändring och eller tillägg i kameraövervakningslagen.
  4. Skapa bättre möjligheter för den nya lagen om landskapsinformation och lösa bildgranskningen.
  5. Föreslå enklare regler för små RPAS under 1.5 kg och dess användning som hobbyfarkoster

I slutet på mötet diskuterade vi Handelskammarens analys av RPAS marknaden och dess utveckling. Erik nämnde att han också skulle träffa Frederik Sand (Stockholms handelskammare)  under dagen för att veta mera.

Vi föreslog att vi skulle arbeta vidare med att förbereda en samlat agerande gentemot kameraövervakningslagen och att Erik skulle informeras fortlöpande om RPAS utvecklingen.

Ad notam

Kim Mortensen

Rapport från UASForumSweden, Linköping

19-20 maj 2015 arrangerades UAS Forum Sweden. UASSweden var representerade av Johan Lindqvist, sekreterare i UASSweden. Johan var också föredragshållare under rubriken ”regler”.

”Föreläsningssalen var fylld med åhörare och föreläsare från de flesta områden. Transportverket, transportstyrelsen, luftfartsverket, länstyrelser samt några kommunrepresentanter. UASsweden representerades av mig. Jag var också den enda UASoperatören på plats.
I huvudsak såg jag 3 problem med dagens regel-/lagsituation.
1) Kontrollzoner
2) Datainspektionens övertolkning av kameraövervakningslagen
3) Lantmäteriets övertagande och tillämpning av ”lagen om skydd av landskapsinformation”.

Läs hela rapporten här…

Nya dokument att läsa!

Vi är en ny organisation med massor av möjligheter. Det innebär också nya strukturer som skapas. Nu äntligen finns de efterfrågade dokumenten tillgängliga under dokumentfliken.
För att få tillgång till budget, årsmötesprotokoll och medlemsbrev krävs ett lösenord.
Det lösenordet delas ut till betalande medlemmar i UASsweden.

Ansök om medlemsskap här…

Första årsmötet genomfört!

Ca 35 UAS-tillståndsinnehavare samlades för det årsmötet för UAS Sweden. Ett bra och konstruktivt möte som resulterade i en ny tillsatt styrelse, arbetsgrupp, valberedning samt revisorer. De föreslagna stadgarna justerades också och lades till möteshandlingarna.

Inom kort kommer resultatet att publiceras här

/Styrelsen

Valberedningens förslag

Nu finns valberedningens förslag till styrelse för UAS Sweden tillgänglig. Läs listan här…
Då föreningen inte haft något möte eller ej har några medlemmar har arbetet haft sina utmaningar. Men valberedningen har ett förslag.
Dock kan justeringar av valberedningens lista ske inför årsmötet 26 februari.
/Valberedningen