PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016

UAS Sweden årsmöte
Datum: 29 Februari 2016
Plats: Hässlö flygförening, Västerås
1. Ordförande: Kim Mortensen, Sekreterare: Sebastian Vik
2. Röstlängd:
◦ Per Nilsson, UAS 1B-716
◦ Martin Nilsson, Scanlaser AB
◦ Stig Olsson, Allfix Väst AB
◦ Rasmus Lundqvist, Cybaero
◦ Pär Ljungdahl, Metria AB
◦ Hans Johansson, HGJ Konsult
◦ Gustav Gerdes, 468P
◦ Kim Mortensen, Tor Media
◦ Per-Olof Edberg, genom Knut Johansen
◦ Sebastian Vik, eVik Informationsteknik AB
3. Justerare: Rasmus Lundqvist, Per Nilsson. Rösträknare: Rasmus Lundqvist, Per Nilsson
4. Ja.
5. Inga tillägg. Övriga frågor muntligt.
6.
1. Styrelsens verksamhetsberättelse visades, Kim läste och berättade. Se bilaga.
2. Förvaltningsberättelsen presenterades. Se bilaga.
7. Revisionsberättelse från revisor Henrik Lundborg presenterades. Inga anmärkningar och
revisor rekommenderar ansvarsfrihet. Se bilaga.
8. Ja.
9. Medlemsavgiften gäller ett år från inbetalning, det vill säga ej kalenderår. Frågan om
differentierade avgifter lyftes fram. Möjlighet att ge rabatt till t.ex. studenter presenterades.
Förslaget 2,500 kr per år klubbades.
10. Den nya styrelsen skall arbeta med förra årets verksamhetsplan och budget och presentera
den reviderade versionen om 14 dagar. Medlemmarna får komma med synpunkter och
detaljerade svar inom en vecka från att styrelsen har presenterat sitt förslag. Därefter
fastställer styrelsen verksamhetsplan och budget för kommande år.
11. Förslag: sittande. Kim sitter gärna ett år till men tycker att sedan måste vi nog se oss efter
någon ny. Kim är beslutad.
12. Kassör: Per Nilsson sitter ett år till. Hans Johansson. Stig Olsson suppleant. Johan
Lindqvist: sekreterare. Rasmus Lundqvist: internationell sekreterare, suppleant i styrelsen.
13. Henrik Lönnborg, Martin Nilsson
14. Inga inkomna motioner. Styrelsen har inga förslag.
15.
1. Rasmus Lundqvist förblir internationell sekreterare och suppleant. Han presenterade en
sammanfattning över större events han deltagit i samt händelser i omvärlden.
2. Ordförande tar upp revisorns påpekanden. Fort Knox online-bokföringsprogram kommer
användas av Per.
3. Budgeten för 2016 skall redovisas för medlemmarna efter ett halvår.
4. UAS Sweden skall, genom Gustav, starta en crowdfunding-kampanj för att finansiera
pågående rättsprocesser. En film skall spelas in.
5. Hans kontaktar ESA för finansiering av pågående rättsprocesser.
6. Mötet beslutar att ersätta Knut med 10,000 kronor för hans tid i dag och hans arbete i
pågående rättsprocesser.
Mötet avslutades klockan 14:52, 2016-02-29
________________
Sekr. Sebastian Vik
________________
Protokull justerat, Rasmus Lundqvist
________________
Protokoll Justerat, Per Nilsson