PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016

UAS Sweden årsmöte
Datum: 29 Februari 2016
Plats: Hässlö flygförening, Västerås
1. Ordförande: Kim Mortensen, Sekreterare: Sebastian Vik
2. Röstlängd:
◦ Per Nilsson, UAS 1B-716
◦ Martin Nilsson, Scanlaser AB
◦ Stig Olsson, Allfix Väst AB
◦ Rasmus Lundqvist, Cybaero
◦ Pär Ljungdahl, Metria AB
◦ Hans Johansson, HGJ Konsult
◦ Gustav Gerdes, 468P
◦ Kim Mortensen, Tor Media
◦ Per-Olof Edberg, genom Knut Johansen
◦ Sebastian Vik, eVik Informationsteknik AB
3. Justerare: Rasmus Lundqvist, Per Nilsson. Rösträknare: Rasmus Lundqvist, Per Nilsson
4. Ja.
5. Inga tillägg. Övriga frågor muntligt.
6.
1. Styrelsens verksamhetsberättelse visades, Kim läste och berättade. Se bilaga.
2. Förvaltningsberättelsen presenterades. Se bilaga.
7. Revisionsberättelse från revisor Henrik Lundborg presenterades. Inga anmärkningar och
revisor rekommenderar ansvarsfrihet. Se bilaga.
8. Ja.
9. Medlemsavgiften gäller ett år från inbetalning, det vill säga ej kalenderår. Frågan om
differentierade avgifter lyftes fram. Möjlighet att ge rabatt till t.ex. studenter presenterades.
Förslaget 2,500 kr per år klubbades.
10. Den nya styrelsen skall arbeta med förra årets verksamhetsplan och budget och presentera
den reviderade versionen om 14 dagar. Medlemmarna får komma med synpunkter och
detaljerade svar inom en vecka från att styrelsen har presenterat sitt förslag. Därefter
fastställer styrelsen verksamhetsplan och budget för kommande år.
11. Förslag: sittande. Kim sitter gärna ett år till men tycker att sedan måste vi nog se oss efter
någon ny. Kim är beslutad.
12. Kassör: Per Nilsson sitter ett år till. Hans Johansson. Stig Olsson suppleant. Johan
Lindqvist: sekreterare. Rasmus Lundqvist: internationell sekreterare, suppleant i styrelsen.
13. Henrik Lönnborg, Martin Nilsson
14. Inga inkomna motioner. Styrelsen har inga förslag.
15.
1. Rasmus Lundqvist förblir internationell sekreterare och suppleant. Han presenterade en
sammanfattning över större events han deltagit i samt händelser i omvärlden.
2. Ordförande tar upp revisorns påpekanden. Fort Knox online-bokföringsprogram kommer
användas av Per.
3. Budgeten för 2016 skall redovisas för medlemmarna efter ett halvår.
4. UAS Sweden skall, genom Gustav, starta en crowdfunding-kampanj för att finansiera
pågående rättsprocesser. En film skall spelas in.
5. Hans kontaktar ESA för finansiering av pågående rättsprocesser.
6. Mötet beslutar att ersätta Knut med 10,000 kronor för hans tid i dag och hans arbete i
pågående rättsprocesser.
Mötet avslutades klockan 14:52, 2016-02-29
________________
Sekr. Sebastian Vik
________________
Protokull justerat, Rasmus Lundqvist
________________
Protokoll Justerat, Per Nilsson

Liten rapport från möte i Skara 22 september

Liten rapport från möte i Skara 22 september

”Erfarenheter och möjligheter med UAS i svensk växtodling”

AgroVäst och Precisionsskolan <http://www.precisionsskolan.se> tillsammans med SLU Skara kallade till möte om UAS inom jordbruket.

Många idéer och entusiasm, men ingen användare (bonde) fanns tyvärr på plats – trots inbjudan. Bonden har kanske hört talas om detta länge – men bonden kanske tycker att inget konkret händer!

Det fanns tyvärr ingen företagare med på mötet som kunde beskriva och det finns någon helt färdig produkt. Den som skall göra jobbet måste veta vad bonden vill ha vid varje tillfälle och välja den bästa sensorn och sedan ha ett analysverktyg som presenterar ett färdigt och för bonden ett begripligt resultat som bonden direkt kan använda i vardagen.

Blinken Tools www.blinken.eu visade upp ett flygplan från Sensefly (Schweiz) med anpassade sensorer (likt SmartPlanes)

 

Risken kan finnas att när ett projekt är färdigt så skrivs en rapport och tar ingen över detta som ett affärsprojekt så minskar kunskapen och kanske viss entusiasm.

 

Urban Wahlberg (UAS Forum Sweden) meddelade att nästa års UAS-forum sannolikt kommer att vara i maj, kanske 3 dagar, två mässdagar och en flygdag, kanske med internationell inbjudan!

 

Underlag från dagen skulle läggas upp på Presisionsskolan

Informerades om UAS i Sthlm den 26 nov. (Uli Geoforum, BIM Alliance och UAS Sweden)

 

Börje Wallgren (Lantmäteriet)

 

Rapport/PM SAA Västerås

Tid; 2015-08-26

Plats; SAA Västerås

Deltagare;  Kim Mortensen, Per Nilsson, Gustav Gerdes, Pär Ljungdal, Hans Johansson (SAA, Scandinavian Aviation  Acedemy) ) Mats Berntsson Blinken, Blue Sky Peter Degerfeldt, Avit System Henrik Bresäter, Anders Wikman HAWK TURBINE, Frederik Bruhn (MDH), Marcus Lindblom  mfl.

Workshopen började  12.00 med en utställning av några företag med välkomstfika och allmänt snack och umgänge samt en visning av flygning med RPAS inne i SAA:s hangar. Gustav , Per  och Pär förevisade sina RPAS med bravur. Hela workshopen filmades också av en dokumentarfilms grupp som arbetar med en film som handlar om robotteknik och UAV system. Anders Wikman presenterade Hawk Turbines och dess användning i olika RPAS som drivs med små jetmotorer.

Därefter följde  en presentation av de olika företagen som kommit, bla:

MDH, (Mälardalens högskola) som startar en ny utbildningslinje i avionik och rymdteknologi 2015. Blue sky informerade om sina möjligheter till avancerat 5-leds gimbaler för tunga kamereror. Metria om mättekniken, Avit om sina specialgoogles för datapresentation, Blinken om sina 3D mätRPAS som också visades i hangaren.

SAA;s Marcus presenterade deras möjligheter att göra RPAS utbildning och  de krav som ställs från YH och myndigheterna. Hans Johansson presenterade en del tankar kring utbildningen där den föreslås bli cirka 20 veckor och leda bland annat till kompetens för  Klass 3.  Hans gav också en ide hur man kan informera allmänheten som tex köper mindre hobbydrönare i  form av ett utkast och samarbete med olika berörda myndigheter och organisationer.

Avslutningsvis var det en frågestund där UAS Sweden redogjorde för en del frågeställningar däribland kameraövervakningslagen och hanterande av denna hos tex länstyrelser. Det frågades också på tex  batteritider och hur länge en RPAS kan flyga och vilket segment som är mest intressant i Sverige då med tanke på utnyttjandet och de nya möjligheterna för tex skogs och jordbruk.

Tanken är att jobba vidare med SAA och att vi bland annat ingår i en referensgrupp /branschgrupp för  MDH och på inbjudan av Frederik Bruhn. Styrelsen tar ställning till detta och kommer att  ge svar när den kommer med ett LOI.

Kim Mortensen

Ordf/UAS SWEDEN

 

Rapport Besök Riksdagsman Erik Ottosson (M)

Rapport/PM  Erik Ottson (M)  Stockholm

Tid;  2015-08-25   10.30

Plats; Regeringsgatan 1, Stockholm

Deltagare;  Erik Ottosson (M) riksdagsman , Nils Henckel, Gustav Gerdes, Kim Mortensen.

Mötet började med fika som intogs i sammanträdesrummet ( gamla tidningsrummet).

Kim Mortensen presenterade  UAS Sweden och vår verksamhet och introducerade Nils och Gustav.

Gustav redogjorde lite hur han arbetade och vad som stod på hans agenda och lite information om Bromma. Nils presenterade sig i egenskap av vår förbundsjurist och de pågående rättsprocesserna i bla kammarrätterna och de överklagande som gjorts.

Erik Ottosson presenterade sig och sin sekreterare och problematiken kring bland annat CTR och vi diskuterade de regler som gäller i Stockholms CTR samt några av de incidenter som gällt luftrumsintrång i Bromma samt Arlanda CTR. Det ansågs att det är orimligt med ett så stort område som är stängt ända ned till marken där det i princip flygs ”modellflyg” kring Stockholm på flera ställen i CTR utan problem.

Därefter följde en diskussion om luftfartslagen och dess tillämpning på RPAS och hur gemene man ser på integriteten kontra rätten att fotografera.  Vi blev eniga om att nuvarande lagstiftning inte hängt med och att tekniken i vissa fall sprungit ifrån lagstiftarna!

UAS Swedens tankar kring fem olika  punkter delgavs av Kim  och de kan sammanfattas enligt följande;

  1. Förbättra gemene mans uppfattning om ”drönare” och få en mera positiv attityd.
  2. Lösa problemen med CTR och luftrumsintrång med små RPAS ”drönare” på låg höjd.
  3. Föreslå en  ändring och eller tillägg i kameraövervakningslagen.
  4. Skapa bättre möjligheter för den nya lagen om landskapsinformation och lösa bildgranskningen.
  5. Föreslå enklare regler för små RPAS under 1.5 kg och dess användning som hobbyfarkoster

I slutet på mötet diskuterade vi Handelskammarens analys av RPAS marknaden och dess utveckling. Erik nämnde att han också skulle träffa Frederik Sand (Stockholms handelskammare)  under dagen för att veta mera.

Vi föreslog att vi skulle arbeta vidare med att förbereda en samlat agerande gentemot kameraövervakningslagen och att Erik skulle informeras fortlöpande om RPAS utvecklingen.

Ad notam

Kim Mortensen